Kabouters en Mini's

Informatie over kabouters en mini's.

Kabouters en Mini's

KABOUTERS
• Vanaf 1 januari van het jaar waarin je zoon of dochter 5 jaar wordt, kun je je kind als kandidaat-lid aanmelden voor voetbal. Veel ouders doen dit ook; het verhoogt de kans dat hij of zij geplaatst wordt aanzienlijk.
• Na de zomervakantie wordt er voor de Kabouters een proeftraining georganiseerd. Tijdens deze trainingen kijken we of deze jonge spelertjes er qua concentratie en motoriek aan toe zijn om de Kaboutertraining te volgen. Per seizoen worden ca. 20 Kabouters geplaatst.

F-MINI'S
• F-mini’s (O-07) starten in het jaar dat zij 6 jaar worden. U hoort uiterlijk in mei van het jaar waarin uw kind 6 wordt, of uw kind in een team geplaatst is. De F-mini’s starten in september bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

Geboortelidmaatschap
Binnen een jaar na de geboorte kunt u een kind een geboortelidmaatschap cadeau doen. Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang wanneer hij of zij wil gaan voetballen en/of cricketen.

Plaatsingslijst-beleidsregels voetbal
De belangstelling om bij V.O.C. te voetballen blijft onveranderd groot. V.O.C. is daar blij mee maar heeft een beperkte capaciteit. In veel gevallen kan je kind direct geplaatst worden maar voor de geboortejaren waar de instroom groter is dan onze capaciteit hanteren we een plaatsingslijst.

V.O.C. hanteert de volgende plaatsingslijst-beleidsregels.

1. Aanmelding
- Een kandidaat-lid wordt pas op de plaatsingslijst opgenomen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.

2. Volgorde
- De volgorde van binnenkomst van een aanmelding is bepalend voor de positie op de plaatsingslijst.

3. Behoud positie op de plaatsingslijst
- Een kandidaat-lid behouden zijn of haar positie op de plaatsingslijst na twee kalenderjaren op de plaatsingslijst te hebben gestaan.

4. Weigering plaatsing
- Als een kandidaat-lid een plek in een team krijgt aangeboden en deze weigert, dan kan het kandidaat-lid op de plaatsingslijst blijven staan, maar vormt de datum van weigering als de nieuw datum van aanmelding.
- F-mini's die op de plaatsingslijst staan mogen één keer weigeren met behoud van de oorspronkelijke datum van aanmelding.

5. Geboortelidmaatschap
- Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang.

6. Inwonende familieleden
- Inwonende familieleden van V.O.C.-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Deze regel geldt niet voor recreanten en leden van de Heeren- en/of Damesdivisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitaal aanmeldingsformulier te zijn ontvangen vóór 1 februari voorafgaand aan het gewenste seizoen van toetreding als lid.

7. Voorrang cricketleden
- Cricketleden krijgen 1 jaar na hun eerste cricketseizoen in de KNCB-competitie voorrang op de voetbalplaatsingslijst.

8. Beleid bij vertrek naar een B.V.O. of een andere vereniging
- V.O.C. investeert continu in de kwaliteit en ontwikkeling van haar jeugdopleiding en in het aanbieden van een zo plezierig, veilig en stimulerend mogelijke omgeving aan al haar leden. Vanuit dat vertrekpunt hecht V.O.C. enerzijds zeer aan de loyaliteit van haar leden, maar wil zij ook ruimte (en comfort tot terugkeer) bieden aan leden die de kans krijgen zich sportief te verbeteren op het niveau van een B.V.O. (Betaald Voetbal Organisatie).
- Aan leden die de kans krijgen om te voetballen om bij een B.V.O. en om die reden besluiten V.O.C. te verlaten, wordt door V.O.C. ontheffing verleend met het oog op het bepaalde in artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement en aangeboden om algemeen lid van V.O.C. te blijven met het oog op een eventuele terugkeer naar V.O.C.. Indien het betreffende lid dat algemeen V.O.C.- lidmaatschap aanvaardt, de daaraan verbonden contributie voldoet en (na het B.V.O. avontuur) wil terugkeren bij V.O.C., krijgt hij/zij voorrang.

9. Gezondheidsredenen en (terug-)verhuizing
- Oud-leden die eerder vanwege gezondheidsredenen of vanwege een verhuizing buiten Rotterdam hun lidmaatschap van V.O.C. hebben beëindigd kunnen in aanmerking komen voor voorrang indien daarom bij aanmelding schriftelijk gemotiveerd wordt verzocht en het bestuur van V.O.C. besluit dat verzoek te honoreren.

10. Hardheidsclausule
- Het bestuur kan, indien dat naar haar uitsluitend oordeel in het belang van V.O.C. is, in voorkomende gevallen afwijken van deze beleidsregels en een uitzondering maken ten aanzien van plaatsingen.

Voetbal jeugd Overzicht