• Statuten & Huishoudelijk Reglement

  STATUTEN van de

  Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging ‘V.O.C.’ (Volharding Olympia Combinatie)

   

   

  NAAM.

  Artikel 1.                 
  De vereniging draagt de naam: Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging ‘V.O.C.’ (Volharding Olympia Combinatie).

  ZETEL

  Artikel 2.                 
  Zij is gevestigd te Rotterdam.

  DUUR

  Artikel 3.                 
  De vereniging is opgericht te Rotterdam op één januari negentienhonderd vier door verbinding van de R.C. & V.V. “Volharding”, opgericht op één januari achttienhonderd vijf en negentig, met de R.V. & C.V. “Olympia”, opgericht op achttien januari achttienhonderd zes en negentig. Zij is bij de oprichting aangegaan voor een tijdvak van negen en twintig jaren, opnieuw aangegaan per één januari negentienhonderd drie en dertig en per één januari negentienhonderd twee en zestig voor de tijd van negen en twintig jaren en per twaalf mei negentienhonderd acht en zeventig voor onbepaalde tijd.

  DOEL

  Artikel 4.                   

  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening door haar leden, uitsluitend als amateurs, van sport, in het bijzonder de cricket- en voetbalsport.
   De vereniging kan gebruik maken van de ruimte die de regels van de nationale cricketsportbond bieden om in zijn team spelers te laten uitkomen op andere basis dan als amateur.
  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
   1. wedstrijden te doen houden;
   2.        oefening van de leden en de juniorleden te verzorgen;
   3. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden en voorts
   4.        door al zodanige activiteiten als tot het bereiken van dat doel bevorderlijk kunnen zijn.

   

  LEDEN, JUNIORLEDEN EN DONATEURS

  Artikel 5.                   

  1. De leden van de vereniging zijn gewone leden, leden van verdienste, ereleden en erevoorzitter. Voorts kent de vereniging juniorleden en donateurs.
  2. Gewone leden zijn zij, die voor de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  3. Leden van verdienste zijn zij, die uit de gewone leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.
  4. a.       Ereleden zijn zij, die uit de gewone leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging.
   1. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een Erevoorzitter benoemen op grond van diens buitengewone verdiensten voor de vereniging.
  5. Juniorleden zijn zij, die voor de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  6. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage.
  7. Juniorleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  8. Over de toelating van de gewone leden, juniorleden en donateurs beslist het bestuur met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

   

  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING.

  Artikel 6.                   

  1. Het lidmaatschap en het juniorlidmaatschap eindigt:
   1. door het overlijden van het lid of juniorlid;
   2. door schriftelijke opzegging door het lid of juniorlid;
   3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; of
   4. door ontzetting uit het lidmaatschap of juniorlidmaatschap;
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of juniorlidmaatschap te laten voortduren.
  3. In geval van opzegging van het lidmaatschap of juniorlidmaatschap door het bestuur kan het betrokken lid beroep instellen bij de algemene vergadering, die verplicht is dit beroep in behandeling te nemen op haar eerstvolgende vergadering. Het beroep dient te worden ingesteld binnen één maand nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van betrokkene is gebracht.
  4. Opzegging door een lid of juniorlid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, tenzij het bestuur anders beslist.
   Opzegging namens de vereniging geschiedt met ingang van de dag bij de opzegging bepaald.
  5. Opzegging door een lid of juniorlid in strijd met het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Een lid of juniorlid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
  7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering en kan uitsluitend plaatsvinden, indien het betreffende lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  8. Het bestuur is bevoegd een lid wegens ernstig wangedrag in of buiten de vereniging te schorsen uiterlijk tot de eerstvolgende algemene vergadering.
  9. Wanneer het lidmaatschap of het juniorlidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
  10. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage blijft verschuldigd over het hele lopende verenigingsjaar. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

  Artikel 7.                   

  1. De gewone leden, leden van verdienste, juniorleden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage en in nader benoemde gevallen tevens een toeslag, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daarbij worden ingedeeld in categorieën met verschillende bijdragen.
  2. De ereleden en de erevoorzitter zijn niet gehouden tot het betalen van enige jaarlijkse bijdrage.
  3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
  4. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

  ALGEMENE VERGADERING.

  Artikel 8.                   

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   2. de benoeming van de in Artikel 17Artikel 17 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   3. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
   4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  3. Jaarlijks, in de periode tot drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering - de voorjaarsvergadering - gehouden. In deze voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
   1. de begroting voor het daaropvolgende verenigingsjaar;
   2. de vaststelling van de contributie.
  4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste dertig leden, of, indien dit minder is, één tiende van de stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot bijeenroeping overeenkomstig Artikel 12.

  Artikel 9.                   

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, juniorleden en donateurs van de vereniging, tenzij het betreffende lid is geschorst.
  2. Het bestuur kan aan anderen toestemming verlenen de vergadering bij te wonen indien het hun aanwezigheid in het belang van de vereniging oordeelt.
  3. Juniorleden en donateurs hebben in de algemene vergadering noch het recht het woord te voeren, noch het recht aldaar een stem uit te brengen.
  4. leder lid van de vereniging heeft één stem.
  5. Een lid kan zijn stem niet bij volmacht laten uitbrengen.

  Artikel 10.               

  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken voorzitter en plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het bestuur of diens plaatsvervanger, die daartoe door de voorzitter wordt aangewezen, notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de notulist ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. In dat geval zal het proces-verbaal ter kennis van de leden worden gebracht.

   

  Artikel 11.               

  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover dat niet schriftelijk werd vastgelegd.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming óf in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen, dan vindt een derde en laatste stemming plaats. Degene, die bij deze laatste stemming de meeste stemmen verkrijgt, zal zijn verkozen. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot, wie van beide personen is gekozen.
  6. Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen, die als nummer één op de voordracht voorkomt.
  7. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het voorstel verworpen.
  8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van tijdens de vergadering uitgereikte gewaarmerkte stembriefjes.
   Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
  9. In de algemene vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen met betrekking tot de in de oproeping vermelde voorstellen en eventuele amendementen daarop.

   

  Artikel 12.               

  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door publicatie op een bij huishoudelijk reglement aangegeven wijze.
  2. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
  3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

   

  BESTUUR

  Artikel 13.               

  1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
  2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een bindende voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden gezamenlijk. Het bestuur is in beginsel verplicht van zijn bevoegdheid tot bindende voordracht gebruik te maken. Indien het bestuur desalniettemin voor een vacature geen zodanige voordracht zal opmaken, zal zij de leden van de vereniging daarvan ten minste vier weken voor de betreffende vergadering in kennis stellen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht van tien of meer leden moet uiterlijk driemaal vier en twintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is.
  4. Is geen bindende voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
  6. Van het bestuur worden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de vergadering in functie gekozen.

   

  Artikel 14.               

  1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar tenzij anders blijkt. Wie in een tussentijdse vacature voorziet, neemt ten aanzien van de in dit lid genoemde termijn de plaats van zijn voorganger in.
  3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; of
   2. door bedanken.

  Artikel 15.               

  1. Het bestuur verdeelt onderling zijn taken, met inachtneming van het in Artikel 13.6 bepaalde.
   Het kan voor ieder bestuurslid uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet daaromtrent bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
  3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

   

  VERTEGENWOORDIGING-BESTUURSTAKEN

  Artikel 16.               

  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden door omstandigheden minder dan vijf bedraagt blijft het bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht op de eerstvolgende algemene vergadering de voorziening in de open plaats(en) aan de orde te stellen.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer commissies die door het bestuur daartoe worden benoemd.
  4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits dit geschiedt op basis van een door de algemene vergadering daartoe strekkend besluit. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
   1. hetzij door het bestuur;
   2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

   

  REKENING EN VERANTWOORDING

  Artikel 17.               

  1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus daaropvolgend.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Na verloop van een termijn van drie maanden na afloop van het verenigingsjaar kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur in rechte vorderen, tenzij de algemene vergadering het bestuur toestemming heeft verleend op een later tijdstip rekening en verantwoording af te leggen.
  4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit aan de algemene vergadering van haar bevindingen.
  5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden te tonen en inzage van boeken en bescheiden te geven.
  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tenminste tien jaren te bewaren.

   

  STATUTENWIJZIGING

  Artikel 18.               

  1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking alvorens hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

  ONTBINDING

  Artikel 19.               

  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, Het bepaalde in de eerste twee leden van Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. Bovendien behoeft een besluit tot ontbinding van de vereniging ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van alle leden tegenwoordig is. Is niet aan dit laatste vereiste voldaan, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, of gekomen zou zijn, kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.
  2. Een eventueel batig saldo kan uitsluitend worden bestemd voor een liefdadig doel of een doel betrekking hebbend op de sport.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Artikel 20.               

  1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

   

   

   

   

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ROTTERDAMSCHE CRICKET- EN VOETBALVEREENIGING ‘V.O.C.’ (Volharding Olympia Combinatie)

   

   

  VAN DE LEDEN EN DONATEURS

  1. Gewone leden:
   Gewone leden worden onderscheiden in:
   1. seniorleden, die voor de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten;
   2. buitenleden, zijn seniorleden die meer dan 20 km buiten Rotterdam wonen, niet deelnemen aan de sportbeoefening en op hun verzoek als zodanig zijn toegelaten.
  2. Leden van verdienste:
   Leden van verdienste zijn gewone leden die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Zij hebben alle rechten van de gewone leden.
  3. Ereleden en erevoorzitter:
   Ereleden en erevoorzitter zijn die gewone leden die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Zij hebben alle rechten van de gewone leden.
  4. Juniorleden:
   Juniorleden zijn leden die voor de aanvang van het verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
  5. Donateurs:
   Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten en de vereniging steunen met een jaarlijkse donatie, waarvan het minimum door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

   

  TOELATING

   

  1. Toelating van seniorleden en juniorleden.
   1. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur. De aanmelding geschiedt op een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier, met akkoordverklaring door het kandidaat-lid. Is het kandidaat-lid op het ogenblik van de aanmelding nog geen 18 jaar oud dan dient het formulier mede te worden ondertekend door tenminste één van de ouders, de voogd of verzorger.
    Op het aanmeldingsformulier dient het kandidaat-lid ten minste drie namen te vermelden van leden die hem kennen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen van deze verplichting ontheffing verlenen.
   2. De kennismakingscommissie begeleidt het kandidaat-lid tijdens diens kennismaking met de vereniging en adviseert het bestuur over de toelating.
   3. Een kandidaat-lid dat niet tot de vereniging wordt toegelaten kan zich niet opnieuw tot lid aanmelden alvorens drie jaar verstreken zijn na kennisneming van de betreffende beslissing.
  2. Toelating van donateurs.
   Over de toelating van donateurs beslist het bestuur.
  3. Toelating van buitenleden.
   Over de toelating van buitenleden beslist het bestuur.

   

  GEVOLGEN LIDMAATSCHAP

   

  1. Ieder tot de vereniging toegelaten persoon is onderworpen aan de bepalingen van de statuten en van dit reglement en van al zodanige regels en bepalingen die in overeenstemming daarmee tot stand komen of zijn gekomen.
  2. De gewone leden en juniorleden worden, door het enkele feit van toelating tot de vereniging, geacht toegetreden te zijn als lid van die sportbonden waarbij de vereniging is aangesloten voor zover deze het persoonlijk lidmaatschap van die sportbonden verplicht hebben gesteld, met uitzondering van leden die de sport slechts beoefenen buiten competitieverband en voor zover die activiteiten vallen buiten de tuchtregels van de betrokken sportbond.
   Het lidmaatschap omvat tevens de verplichting tot deelname aan een ongevallen- en W.A. verzekering, voor zover die door de Bonden of het bestuur voor de leden verplicht zijn gesteld.
  3. Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met dat van een andere vereniging waar het lid een sport beoefent of gaat beoefenen die ook door de vereniging wordt beoefend; een en ander behoudens ontheffing door het bestuur te verlenen op schriftelijk verzoek van het lid.
   Een lid dat voor zijn lidmaatschap ontheffing behoeft in overeenstemming met de eerste alinea van dit artikel, dient een schriftelijk verzoek tot ontheffing bij het bestuur in te dienen, binnen twee maanden na zijn toelating als spelend lid -onder welke omschrijving dan ook- tot de andere vereniging.

   

  EINDE LIDMAATSCHAP

   

  1. Het lidmaatschap eindigt op de wijzen aangegeven in artikel 6 van de statuten. in aanvulling daarop gelden de volgende regelen:
   1. De opzegging door een gewoon lid of een juniorlid dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van het bestuur.
   2. De opzegging van een juniorlid dient te geschieden door een van de ouders, de voogd of de verzorger, tenzij het juniorlid op het tijdstip van opzegging de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.
   3. In geval van het niet dan wel niet tijdig indienen van een verzoek tot ontheffing. door het betrokken lid op basis van artikel 11 van dit reglement, is het bestuur bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap aan het lid op te zeggen volgens artikel 6 lid 2 van de statuten.

  SCHORSING

  1. Een lid dat niet of niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging kan door het bestuur worden geschorst voor de tijd van het verzuim. Het bestuur zal tot het nemen van een dergelijke maatregel niet overgaan alvorens het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden omtrent de redenen voor het niet nakomen van deze verplichtingen.
  2. Het bestuur is bevoegd een lid wegens ernstig wangedrag, in of buiten de vereniging, te schorsen uiterlijk tot de eerstvolgende algemene vergadering.
   1. a.       Door zijn schorsing verliest het lid alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, maar blijven zijn verplichtingen in stand.
   2. Een lid, geschorst op basis van artikel 14 van dit reglement, heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering, en het lid heeft uitsluitend in verband daarmede toegang tot deze vergadering. De algemene vergadering kan besluiten de schorsing als beëindigd te beschouwen, de schorsing te verlengen of over te gaan tot ontzetting uit het lidmaatschap.
   3. Het bestuur kan een opgelegde schorsing door publicatie ter kennis van de leden brengen.

   

  SPEELVERBOD

  1. Het bestuur is bevoegd een gewoon lid of een juniorlid wegens wangedrag tijdens verenigingsactiviteiten, een verbod op te leggen tot het in verenigingsverband deelnemen aan ten hoogste 5 wedstrijden. Tijdens een dergelijk speelverbod zal het lid niet geacht worden geschorst te zijn. Het bestuur kan een opgelegd speelverbod door publicatie ter kennis van de leden brengen.

   

  ONTZETTING

  1. De algemene vergadering zal slechts dan een voorstel van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap behandelen indien:
   1. Het betreffende voorstel op de agenda van de vergadering is vermeld, en
   2. Het betrokken lid van het voorstel schriftelijk op de hoogte is gesteld door het bestuur.

  Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld door de algemene vergadering te worden gehoord en heeft uitsluitend uit dien hoofde toegang tot de algemene vergadering.

  1. Een lid dat krachtens artikel 6 lid 7 van de statuten in overeenstemming met artikel 17 van dit reglement uit het lidmaatschap is ontzet, kan niet meer tot de vereniging worden toegelaten.

  BESTUUR

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, commissaris van materieel. commissaris cricket en commissaris voetbal. Een combinatie van functies is toegestaan.
  2. Het bestuur draagt zorg voor een behoorlijk beheer van de zaken van de vereniging.
  3. Het bestuur is bevoegd bij reglement of anderszins algemene maatregelen te stellen voor het gebruik door de leden van de terreinen en de lokaliteiten van de vereniging. Deze verbinden de leden zodra zij door publicatie aan hen ter kennis zijn gebracht.
  4. Het bestuur vergadert zo dikwijls de belangen van de vereniging dit vorderen.

   

  COMMISSIES

  1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen met zodanige bevoegdheden als het bestuur zal verlenen. De leden van door het bestuur ingestelde commissies hebben zitting voor de door het bestuur vastgestelde tijd. Het bestuur kan te allen tijde de leden van deze commissies van hun taak ontheffen. Deze commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  2. De in artikel 17 lid 4 van de statuten genoemde commissie draagt de naam “kascommissie”. De kascommissie zal bestaan uit drie leden die door de algemene vergadering voor de tijd van drie jaar worden benoemd, met dien verstande dat jaarlijks één lid aftreedt. Aftredende leden van de kascommissie zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.
  3. Ten minste tweemaal per jaar onderzoekt de kascommissie de boeken van de vereniging en controleert zij de kas. De penningmeester verleent haar inzage van alle bescheiden en is haar behulpzaam bij het uitoefenen van haar taak. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester stelt de kascommissie het bedoelde onderzoek in binnen 14 dagen nadat zij van dit aftreden kennis heeft gekregen.
  4. De kennismakingscommissie bestaat uit een voorzitter die door het bestuur wordt benoemd en voorts uit vertegenwoordigers van senioren/jeugd voetbal en cricket, die door de voorzitter als lid van de kennismakingscommissie worden benoemd. De voorzitter en de leden worden benoemd voor de tijd van één jaar. Bij aftreden zijn zij in beginsel onmiddellijk herbenoembaar.
  5. a.  De vereniging kent een geschillencommissie.
   1. De geschillencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Twee leden en hun plaatsvervangers worden door de algemene vergadering benoemd, telkens voor de tijd van drie jaar. Het derde lid en diens plaatsvervanger worden voor de tijd van drie jaar benoemd door het bestuur. De aftredende leden van de geschillencommissie kunnen opnieuw worden benoemd.
   2. De geschillencommissie doet, ingeval van het aftreden van één van haar door de algemene vergadering benoemde leden, een niet bindende voordracht aan de algemene vergadering voor de benoeming van diens opvolger.
   3. Op verzoek van tenminste 15 stemgerechtigde leden dan wel op verzoek van het bestuur zal de geschillencommissie geschillen binnen de vereniging onderzoeken. Zij heeft daartoe toegang tot alle relevante gegevens.
   4. De geschillencommissie bepaalt zelf haar werkwijze. Zij spreekt een oordeel uit over het geschil. Dit oordeel wordt ter kennis van het bestuur en de leden gebracht. Het oordeel heeft een adviserend niet-bindend karakter.
  6. In geval van tussentijds aftreden van door de algemene vergadering benoemde commissieleden, wordt door de overblijvende commissieleden voorzien. Aldus benoemde commissieleden hebben zitting tot de eerstvolgende algemene vergadering.

   

  ALGEMENE VERGADERING

  1. In aanvulling op het in artikel 8 tot en met 12 van de statuten bepaalde, gelden de volgende regelen:
   1. In de voorjaarsvergadering legt het bestuur de vergadering een ontwerpbegroting voor, die ten minste 14 dagen voor de jaarvergadering ter inzage van de leden beschikbaar is ter plaatse en op uren door het bestuur te bepalen.
   2. De voorjaarsvergadering stelt de begroting vast voor het nieuwe verenigingsjaar.
   3. Indien het bestuur voorziet dat de inkomsten onder het bedrag van de begroting zullen blijven of de uitgaven het bedrag van de begroting aanzienlijk zullen overtreffen, stelt het de kascommissie daarvan op de hoogte. Indien deze dat wenselijk acht roept het bestuur een algemene vergadering bijeen tot het vaststellen van een aanvullende begroting.
   4. Alle ter algemene vergadering aanwezige leden tekenen een presentielijst.
   5. Toegang tot de algemene vergadering hebben: ereleden, leden van dienste, gewone leden, juniorleden en donateurs.
   6. Ereleden, leden van verdienste, en gewone leden hebben het recht aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen.
   7. In geval van een schriftelijke stemming wijst de voorzitter de leden van een stembureau aan, die belast zijn met het vaststellen van de uitslag van een gehouden stemming, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de statuten.
   8. leder stemgerechtigd lid is bevoegd amendementen op enig voorstel in te dienen. Over amendementen wordt gestemd in volgorde van indiening en voordat over het voorstel wordt beslist, De voorzitter is bevoegd een amendement dat van verdere strekking is dan een vroeger ingediend amendement. het eerst in stemming te brengen.

   

  VERENIGINGSPUBLICATIES

  1. Het bestuur draagt zorg voor:
   1. een website van de vereniging
   2. en voor de uitgave van tenminste één periodiek verschijnend verenigingsorgaan.
    De leden van de redactie van de website en van het verenigingsorgaan worden door het bestuur benoemd.

  Voor alle mededelingen besluiten en oproepingen waarvan kennisgeving aan de leden is vereist, kan worden volstaan met publicaties op de website.

  GELDMIDDELEN

  1. Nieuwe gewone leden en nieuwe juniorleden betalen een éénmalig entreegeld, waarvan de hoogte door de algemene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur.
  2. De in artikel 7 van de statuten omschreven jaarlijkse bijdrage -ook contributie genoemd- is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar, De contributie van nieuwe leden is verschuldigd op de dag waarop het lid tot de vereniging wordt toegelaten. De door hen verschuldigde contributie wordt door het bestuur vastgesteld met inachtneming van de door het nieuwe lid te beoefenen sporten en het gedeelte van het verenigingsjaar dat bij de aanvang van het lidmaatschap verstreken is.
   De jaarlijkse bijdrage zal bestaan uit een basiscontributie, verschuldigd door alle gewone leden en juniorleden, alsmede een toeslag voor sportbeoefening en eventuele andere toeslagen. De hoogte van de basiscontributie en de toeslag kan verschillen naar gelang van de door de algemene vergadering vast te stellen leeftijdscategorieën van gewone en juniorleden.
  3. Betaling van de jaarlijkse bijdrage geschiedt in beginsel door middel van een automatische incasso. Nieuwe leden dienen hiertoe een volmacht aan de vereniging te verstrekken. Aan leden die nog geen volmacht tot automatisch incasso van de jaarlijkse bijdrage aan de vereniging hebben verstrekt, kan een toeslag voor administratiekosten in rekening worden gebracht.
  4. Het bestuur bepaalt de voorwaarden waarop aan niet-leden de toegang zal worden verleend bij wedstrijden.

  OEFENINGEN EN WEDSTRIJDEN

  1. De terreinen van de vereniging zijn voor oefeningen beschikbaar in de perioden en op dagen en tijden door het bestuur vast te stellen.
  2. Het bestuur is belast met de aanwijzing van de aanvoerders en plaatsvervangende aanvoerders van de elftallen en draagt ervoor zorg dat de elftallen worden samengesteld.
  3. Het bestuur bepaalt aan welke competities wedstrijdreeksen en wedstrijden door de elftallen wordt deelgenomen.
  4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de spelers tijdig op de hoogte worden gesteld van plaats en tijd van door hen te spelen wedstrijden.
  5. Alle leden hebben vrij toegang tot de terreinen van de vereniging bij oefeningen en wedstrijden die in het kader van de vereniging plaatsvinden. Niet-leden hebben slechts toegang met toestemming van het bestuur en op door het bestuur vast te stellen voorwaarden.

  KLEUREN EN KLEDING.

  1. a.  De kleuren van de vereniging zijn rood, zwart en geel.
   1. Het voetbaltenue bestaat uit een horizontaal rood en zwart gestreept hemd, een rode broek en rode kousen met zwarte boord.
   2. Het crickettenue zal tenminste accenten hebben in de kleuren van de vereniging.
   3. Het bestuur kan ten aanzien van het voetbaltenue en het crickettenue nadere aanvullende regels vaststellen.

   

  WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  1. a.  In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden aangebracht dan

  door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

  1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Bovendien worden de leden in kennis gesteld van ten minste de aard van de wijziging van het huishoudelijk reglement.
  2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden genomen met de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
  3. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden door het bestuur ter kennis van de leden gebracht. De wijzigingen zijn van kracht onmiddellijk nadat daartoe is besloten.

   

  SLOTBEPALING

  1. Bij twijfel over de uitleg van de bepalingen van dit reglement evenals in gevallen waarin dit reglement noch de statuten of de wet voorzien, beslist het bestuur.
  2. Het bestuur draagt er voor zorg dat de geldende tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement beschikbaar is op de verenigingswebsite.