Beleid statuten en HHR

De pagina’s Beleid en Statuten en HHR zijn samengevoegd tot deze pagina.

Beleid
Op deze pagina lees je het beleidskader van V.O.C. Dit komt voor een groot deel voort uit onze statuten. Deze kunt je hier in hun volledigheid lezen 

Inleiding
De R.C. & V.V. V.O.C. bestaat al bijna sinds 1895 en is nog altijd een bloeiende vereniging. Dat is vooral te danken aan de vrijwillige inzet van vele leden.

V.O.C. is een cricket- en voetbalvereniging waar leden hun leven lang actief lid van kunnen en willen zijn. Sportfaciliteiten en begeleiding zij zo opgezet   dat ieder lid zowel op recreatief als op prestatief niveau aan zijn trekken komt. Ieder lid draagt ook zijn steentje bij    via vrijwilligerswerk of op een andere manier die ten goede komt aan de voorspoed en continuïteit van V.O.C.  V.O.C.-ers maken het ook samen leuk via activiteiten en evenementen die de ledenband verder versterken.

Missie
De missie van V.O.C. luidt:
“Het bieden van de mogelijkheid tot het bedrijven van de voetbal- en cricketsport, voor zowel jeugdigen als volwassenen, op eigen niveau en binnen eigen ambities, zowel op recreatief als op prestatief niveau. Dit sporten vindt plaats binnen een vereniging waar onderlinge contacten, het sociale karakter alsmede de amateurstatus en maatschappelijke betrokkenheid hoog aangeschreven staan.”

Doelstelling
De algemene doelstelling vastgelegd in de statuten (artikel 4) luidt:
“De vereniging stelt zich ten doel de beoefening door haar leden, uitsluitend als amateurs, van sport, in het bijzonder de cricket- en voetbalsport.”
“De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
-         wedstrijden te doen houden
-         oefening van de leden en de juniorleden te verzorgen
-         de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden en voorts door al zodanige activiteiten als tot het bereiken van dat doel bevorderlijk kunnen zijn.”
Deze missie en de statutaire doelstelling vormen de historische wortels van V.O.C.
Zij beschrijven op algemene wijze de sporten en de mores van V.O.C.
Bestuur, commissies en leden zijn zich welbewust van het feit dat V.O.C. onderdeel uitmaakt van de maatschappelijke omgeving. Daarin is sprake van veranderende opvattingen en ontwikkelingen. Daarmee heeft ook V.O.C. te maken. De uitwerking van missie en doelstelling zal daarmee rekening houden en kan daardoor in de tijd ook wel veranderen, zonder de V.O.C.-wortels aan te tasten.

Visie en waarden
1. Cultuur

Sommige sportverenigingen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld in de richting van ‘facilitaire organisaties’. Dat kan vanuit een meer zakelijk, bedrijfseconomisch oogpunt best voordelen hebben. En die kunnen ook bijdragen aan aansprekende resultaten op het veld.
Maar V.O.C. is meer dan dat. Bij V.O.C. past juist meer het bevorderen van een stevige onderlinge band (betrokkenheid; de ‘familie-gedachte’) tussen de leden, gebaseerd op vriendschap, vertrouwen en wederzijds respect. Dat zijn dan ook kernelementen van de V.O.C.-cultuur.

2. Eén vereniging

 • V.O.C. is een vereniging waar iedereen zijn/haar sportieve en sociale ontwikkeling doormaakt in een prettige, veilige en kwalitatieve goede omgeving.
 • Het beleid is erop gericht alle leden en andere V.O.C.-betrokkenen bij elkaar te brengen, zodat het verenigingsgevoel blijft bestaan en wordt gestimuleerd.
 • V.O.C. richt zich op de sporten voetbal en cricket en streeft naar zo veel mogelijk synergie tussen beiden.

3 Maatschappelijk betrokken

 • V.O.C.-ers willen elkaar zo veel mogelijk helpen, zowel binnen V.O.C.-activiteiten als daarbuiten.
 • V.O.C. en V.O.C.-ers vormen niet een geïsoleerde gemeenschap, maar maken onderdeel uit van de maatschappelijke omgeving.
 • Natuurlijk zijn de activiteiten en de inzet van vrijwilligers primair gericht op V.O.C. zelf en op de beide doelsporten (voetbal en cricket). Daarbij staan maatschappelijke waarden als deugd en fatsoen centraal. V.O.C. stimuleert leden die waarden in het gedrag tot uitdrukking te laten komen bij V.O.C.-activiteiten zowel in als buiten het veld. V.O.C. treft passende maatregelen indien V.O.C.-ers - bij V.O.C. gerelateerde activiteiten - zich gedragen in strijd met de genoemde waarden.
 • Bij de V.O.C.-activiteiten wordt ook verder rekening gehouden met de omgeving. In dat kader streeft V.O.C. - waar mogelijk en nuttig - naar samenwerking met maatschappelijke organisaties.
 • V.O.C. kiest waar mogelijk voor oplossingen die duurzaam zijn en het milieu niet onnodig belasten.

4 Amateurstatus

 • V.O.C. is een sportvereniging waarbij de leden sport bedrijven als amateurs, liefhebbers in de letterlijke zin van dat woord.
 • In overeenstemming met de statuten krijgen V.O.C. leden geen enkele vergoeding voor het spelen van wedstrijden.
 • V.O.C. ‘haalt’ geen spelers van buiten de club, ook niet om welke prestatiedoelstelling dan ook te realiseren.
 • V.O.C. laat de ‘betaalde sport’ graag over aan andere organisaties.

5 Sport en ambitie

 • V.O.C. is een sportvereniging. Daarbij horen de volgende ambities: ieder lid heeft gelegenheid op zijn eigen niveau te sporten; de top (selectie)teams spelen op een passend (competitie)niveau.
 • Binnen V.O.C. bestaat ruimte voor zowel prestatiesport als (actief recreatieve) breedtesport. Breedtesport en prestatiesport hebben elkaar nodig en versterken elkaar.
 • V.O.C. draagt zorgt voor een zodanige organisatie en opleiding dat de (jeugd)leden zich in hun sport optimaal kunnen ontwikkelen. Hoezeer V.O.C. ook de amateurstatus hooghoudt, de organisatie behoort professioneel te ogen en optimaal te functioneren.
 • Het V.O.C. passende (competitie)sportniveau is het hoogste niveau dat onze eigen leden met een optimale inzet en organisatie kunnen bereiken. Voor een zekere periode kunnen realistische prestatiedoelstellingen worden vastgesteld. Die zijn echter steeds ondergeschikt aan de basisdoelstellingen voor organisatie en opleiding.
 • Vrijwel steeds bestaat er verband tussen sportieve resultaten en sfeer. V.O.C. streeft naar een zodanige sfeer dat de resultaten daarvan het gevolg zijn (en niet andersom).

6 Vrijwilligers

 • V.O.C. bestaat vooral dankzij de vele vrijwilligers, die met de Rotterdamse mentaliteit ‘niet lullen maar poetsen’, elkaar helpen om de V.O.C.-waarden hoog te houden en continuïteit te bevorderen.
 • Het beleid van V.O.C. is erop gericht dat ieder actief lid vrijwilligerstaken verricht, ook al om die over zo veel mogelijk leden te kunnen verspreiden.
 • De hoeveelheid en aard van de V.O.C.-werkzaamheden vereist een goed gecoördineerd vrijwilligersbeleid, naast professionele ondersteuning.

7 Financieel gezond

 • Een succesvolle vereniging vereist gezond, deugdelijk en transparant financieel beleid.
 • Gezond betekent in dit geval dat de verhouding tussen de verschillende inkomstenstromen (contributie, bar en sponsoring) niet uit de pas loopt en dat evenwicht bestaat tussen inkomsten en uitgaven.
 • Deugdelijk betekent dat de middelen aan de juiste zaken worden besteed.
 • Transparant betekent dat voor leden inzichtelijk is hoe de financiële huishouding van V.O.C. eruit ziet.

8 Communicatie

 • Met ca. 1700 leden en zo vele anderen die zich met V.O.C. betrokken voelen, is regelmatige communicatie noodzakelijk om in de informatiebehoeften te voorzien.
 • Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat levert zo veel verschillende mogelijkheden dat de keuze voor het meest geëigende communicatiemiddel steeds lastiger wordt.
 • V.O.C. streeft naar optimaal gebruik van alle beschikbare communicatiekanalen. Daarbij zal de informatiebehoefte aan de kant van de leden leidend zijn.
 • Naast korte termijn informatie blijft V.O.C. investeren in het collectief geheugen om het beeld van de sportieve en sociale ontwikkeling van V.O.C. te kunnen bewaren.

9 Accommodatie/Faciliteiten

 • Sportbeleving, prestaties en samenzijn vereisen een plek en een accommodatie die goed aanvoelen, met een sfeer en uitstraling die passen bij V.O.C.
 • V.O.C. en V.O.C.-ers zijn trots op de accommodatie (terreinen en opstallen). Zij laten dat bijvoorbeeld zien door zorgvuldig en netjes gebruik te maken van de faciliteiten.
 • V.O.C. draagt zorg voor zorgvuldig lange en korte termijn onderhoud, met aandacht voor veiligheid en duurzaamheid.

 

 


Informatie Overzicht