• Corona maatregelen - update 20 januari 2021

 • Mede naar aanleiding van de op 20 januari 2021 namens het (demissionaire) kabinet aangekondigde (voorgenomen) maatregelen gelden tot nader order de volgende aanvullende maatregelen op V.O.C..

  Meest actuele maatregelen

  • Onder het voorbehoud van voldoende parlementaire steun is namens het (demissionaire) kabinet tijdens de persconferentie van 20 januari 2021 aangekondigd dat binnen enkele dagen (waarschijnlijk vanaf zaterdag 23 januari) tot in elk geval 9 februari 2021 vanaf 20.30 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend een avondklok geldt. Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de avondtrainingen op V.O.C.. Duidelijk is in elk geval dat de V.O.C. accommodatie, gedurende de periode waarin de avondklok van toepassing is, iedere avond om uiterlijk 20.00 uur gesloten zal zijn. De verantwoordelijkheid om tijdig (dus voordat de avondklok ingaat) thuis te zijn, rust op de leden zelf. Verlaat V.O.C. daarom steeds op tijd. V.O.C. werkt alvast aan alternatieven voor de door de avondklok getroffen trainingen. De betreffende teams zullen daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd via de trainers/managers.
  • De competitie is stilgelegd zodat er geen (competitie- en beker) wedstrijden meer worden gespeeld.
  • Jeugdleden tot en met 17 jaar, mogen op V.O.C. wél in teamverband sporten. Dat betekent dat zij gewoon op V.O.C. mogen trainen en dat zij ook onderlinge wedstrijden mogen spelen tegen andere teams van V.O.C.
  • Voor seniorleden (18 jaar en ouder) geldt dat besloten is om tot nader order voorlopig geen seniortrainingen op V.O.C. te faciliteren. V.O.C. wacht in dit verband de ontwikkelingen de komende tijd af. Zodra er aanleiding bestaat tot versoepeling van deze maatregel volgt nader bericht.
  • Ons clubhuis was reeds dicht en blijft tot nader order dicht. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. Kom dus in voetbaltenue naar V.O.C.. Ook de buitenbar zal tot nader order dicht zijn.
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor onderlinge wedstrijden als voor trainingen
  • Als u uw kind rijdt/brengt naar een training of een onderlinge wedstrijd op V.O.C, dan valt u, volgens de toelichting van de rijksoverheid, als chauffeur niet onder teambegeleiding. U wordt dan als toeschouwer gezien en mag dus niet blijven kijken.
  • Het meenemen van drinken is toegestaan, met uitzondering van alcohol.

  Toegang terrein & parkeren

  • Spelertjes van V.O.C. kunnen door ouders begeleid worden tot aan de poort van het V.O.C.-terrein waar een Corona Coach voor de overdracht van de kinderen zorgt en toezicht houdt. De teambegeleiding van V.O.C.-teams wordt verzocht steeds tijdig op het parkeerterrein aanwezig te zijn om de kinderen van hun team op te vangen;

  Voor veelgestelde vragen over het coronavirus en sport wordt verwezen naar de link van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

  Het (kunnen blijven) bedrijven van sport door onze leden is voor dit moment ons belangrijkste doel. Gezelligheid, in het clubhuis of in de kleedkamer (hoe essentieel ook voor een club als V.O.C.) komt voorlopig op een tweede plaats. Helaas zijn er al meerdere voorbeelden van sportverenigingen die hun deuren hebben moeten sluiten vanwege besmettingen. Kortom: de nadruk ligt voorlopig op de vereniging, waar onze leden komen om (binnen de beperkte mogelijkheden die er momenteel zijn) te sporten met vrienden en daarna weer redelijk vlot naar huis gaan.

  Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  Naast de geldende protocollen van NOC*NSF, KNVB en KNCB hebben wij vooral ook te maken met de regels vastgesteld in de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Deze regels zijn op onderdelen strikter dan de protocollen en richtlijnen van NOC*NSF, KNVB en KNCB. Ze vormen echter wel het kader, waarbinnen wij als vereniging dienen te opereren.

  Corona Coaches & Vrijwilligers
  V.O.C. draagt zoveel mogelijk zorg voor de aanwezigheid van Corona Coaches die als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Deze Corona Coaches helpen bij, en spreken u zo nodig aan op het naleven van geldende regels. Op doordeweekse dagen zien trainers zo goed mogelijk toe op naleving van de coronaregels

  Het belangrijkste blijft echter dat V.O.C. een beroep blijft doen op de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand van een ieder bij het volgen van de (algemene en specifiek op V.O.C. geldende) corona-regels.

  Toegang tot ons terrein
  De Corona Coaches zullen aan de poort de toegang tot onze accommodatie organiseren en in de gaten houden of het niet te druk wordt op ons complex. Wanneer dit wel het geval is, zullen zij de toegang beperken of (zo nodig) zelfs de poort sluiten.

  Uiteraard blijven de volgende basisregels van kracht:

  Wij hopen en vertrouwen erop dat we hiermee ook voor dit voetbalseizoen adequate beschermingsmaatregelen hebben getroffen.

  Het bestuur