• SportPlus commissie

  De sportpluscommissie is verantwoordelijk voor de planvorming rond de verdere maatschappelijk ontwikkeling van V.O.C..

  Contact: sportplus@voc-rotterdam.nl

 • Leden SportPlus commissie

  Voorzitter
  Karin Beaumont

   

 • Sportplus

  Rotterdam SportSupport en V.O.C. sinds 6 mei 2012 officieel een team! Met de ondertekening en de onthulling van het logo heeft V.O.C. de officiële Sportplusstatus ontvangen. Dankzij de ambitie van V.O.C. en de ondersteuning van Rotterdam Sportsupport kan V.O.C. zich vanaf vandaag nog verder maatschappelijk ontwikkelen.

  Speerpunten zijn:
  GEZONDHEID 
  VEILIGHEID
  RE-INTEGRATIE/WERK
  ONDERWIJS
  SPORTPARTICIPATIE

  Sinds het najaar 2011 zijn een aantal speerpunten al in ontwikkeling:
  -gezonde keuken
  -inventariseren van mogelijkheden tot een energie neutrale accommodatie
  -inventariseren van huiswerk-begeleiding aan kinderen met specifieke problematiek
  -uitbreiden van dames/meisjes voetbal en cricket
  -samenwerking met Pameijer en de Stephanusschool

  Dit zijn ‘maar’ 5 van de vele mogelijke punten die passen bij een maatschappelijke rol van V.O.C. in Rotterdam. Als je het belang inziet van de maatschappelijke rol van onze vereniging, ideeën hebt om deze nog verder te ontwikkelen en daar tijd voor vrij wilt maken ben je meer dan welkom!

  Reacties, vragen en suggesties zijn ten alle tijden welkom bij de leden van de sportpluscommissie of sportplus@voc-rotterdam.nl

  Wat is er al opgepakt:
  In het najaar 2011 is de sportpluscommissie actief van start gegaan binnen V.O.C. met begeleiding van Rotterdam Sportplus. In een aantal sessies is gewerkt aan een plan om de maatschappelijke functie van V.O.C. verder vorm te geven. Leden van de sportpluscommissie zijn Karin Beaumont (vz), Lau van Everdingen, Jan Willem Hoffman, Geert den Ouden, Matthijs Creutzberg en Nelleke Kaulingfreks.

  Op 14 december 2011 is er een leden-informatieavond geweest waarop met geïnteresseerden verder nagedacht is over de plannen.
  De thema’s zijn gezondheid, veiligheid, re-integratie /werk, onderwijs en sportparticipatie van bijzondere doelgroepen. Deze thema’s moeten uiteindelijk leiden tot activiteiten die belangrijk zijn voor de leden van V.O.C., de wijk en de stad Rotterdam.

  Met deze thema’s in gedachten heeft het bestuur een aantal onderwerpen verder laten uitwerken zoals: het aanbieden van gezonde snacks/producten in het clubhuis, het inventariseren van de mogelijkheden om een energie neutrale vereniging/accommodatie te worden, huiswerkbegeleiding aan specifieke groepen kinderen en het uitbreiden van dames/meisjes voetbal en cricket.

  De komende tijd zullen de plannen in een voorstel worden uitgewerkt waarna besluiten genomen kunnen worden over de verdere uitvoering van de voorgestelde activiteiten.
  De verdere uitwerking moeten we met elkaar als vereniging oppakken en we hopen dat meer V.O.C.’ers vanuit hun specifieke kennis, achtergrond, interesse en ambitie aansluiting gaan vinden bij Sportplus. 

  V.O.C. Sportplusvereniging
  V.O.C. viert 6 mei 2012 officieel haar Sportplusstatus. Hiermee zet zij haar maatschappelijke ontwikkeling als sportvereniging verder in gang.
  V.O.C. is meer dan cricket en voetbal. Buiten deze kernactiviteiten hebben we als vereniging een belangrijke maatschappelijke functie, zowel voor de leden als voor de omgeving. We weten als vereniging met meer dan 1350 leden goed dat  sport niet alleen plezier en prestaties oplevert, maar ook bijdraagt aan bijvoorbeeld sociale ontwikkeling en een goede gezondheid van individuen en een veiliger leefklimaat in de wijk. Met deze focus heeft de Sportpluscommissie van V.O.C., onder begeleiding van Rotterdam Sportsupport, de afgelopen maanden gewerkt aan een plan dat richting geeft aan de maatschappelijke activiteiten van onze club in de komende jaren.

  De maatschappelijke visie van V.O.C. vertrekt vanuit de kracht en drive van de vereniging om het  kwalitatieve aanbod aan haar leden, betrokkenen en omgeving verder te ontwikkelen op sport-overstijgend niveau. Naast de reeds aanwezige maatschappelijke activiteiten,  worden als eerste nieuwe aandachtsgebieden, gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en participatie ter hand genomen.

  Het thema gezondheid krijgt onder andere vorm door toe te werken naar een gezonder aanbod van de keuken in ons clubhuis. Zo proberen we een gezonder, maar zeker niet minder smakelijk, eetpatroon bij onze leden en bezoekers te stimuleren.

  Ook wil de vereniging graag meer gaan betekenen voor jeugd met  specifieke leerproblemen. Onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie tussen sport en leren bij deze kinderen zeer positieve resultaten oplevert. Vanuit aanwezige kennis start V.O.C. met de ontwikkeling van een concept waarbij sporten en leren (huiswerk maken) aan elkaar wordt verbonden.
  Daarnaast heeft de werkgroep duurzaamheid een eerste aanzet gedaan om als vereniging toe te werken naar een meer energie-neutraal klimaat.

  V.O.C. is de zevende van dertig Rotterdamse verenigingen die van start gaat als Sportplusvereniging. Dit in het kader van de maatregel ‘Dertig clubs helpen Rotterdam vooruit’ uit het Uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente Rotterdam.