• Lidmaatschap

  Procedure
  Bij V.O.C. worden de sporten voetbal en cricket gespeeld.
  Hieronder treft u de procedure rond de aanmeldingen. De procedure voor opzeggingen kan gevonden worden via de link Ledenadministatie.

  Aanmelden als lid gaat als volgt:
  U vult het digitale aanmeldingsformulier in via de link Lid worden. Het formulier bevat een aantal verplichte invulvelden. U kunt het formulier niet verzenden als een verplicht veld niet is ingevuld.

  Na het versturen van het digitaal ingevulde formulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U staat dan als kandidaat-lid genoteerd.

  Voor een groot aantal jeugdteams bestaan er plaatsingslijsten. Zodra er plek is bij een team wordt er contact met u opgenomen. Dit kan soms enige maanden duren. Informatie over de plaatsingslijst is op deze pagina opgenomen. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de plaatsingslijstcoördinator via deze link.

  Als u of uw kind geplaatst worden in een team ontvangt u een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst. Het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van het aannamebeleid bij V.O.C. Indien u na herhaalde oproep niet naar de kennismakingsbijeenkomst bent geweest wordt de speelgerechtigheid geblokkeerd.

  Wijziging of beëindiging van het V.O.C. lidmaatschap, alsmede adreswijzigingen kunt u per email doorgeven aan de secretaris.

  Jeugdvoetbal
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw zoon of dochter 5 jaar wordt, kunt u uw kind als kandidaat-lid aanmelden voor voetbal. Veel ouders doen dit ook; het verhoogt de kans dat hij of zij geplaatst wordt aanzienlijk.

  Voor de zomervakantie wordt er voor de Kabouters (voor het seizoen 2021/2022: geboren in 2016) een proeftraining georganiseerd. Tijdens deze trainingen wordt gekeken of deze jonge spelertjes er qua concentratie en motoriek aan toe zijn om de Kaboutertraining te kunnen volgen. Per seizoen worden ca. 20 Kabouters geplaatst.

  F-mini’s (O07) starten in het jaar dat zij 6 jaar worden. U hoort uiterlijk in mei van het jaar waarin uw kind 6 wordt, of uw kind in een team geplaatst is. De F-mini’s (O07) starten in september bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

  Geboortelidmaatschap
  Binnen een jaar na de geboorte kunt u een kind een geboortelidmaatschap cadeau doen. Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang wanneer hij of zij wil gaan voetballen en/of cricketen.

  Tip & Run
  De allerjongsten beginnen bij V.O.C. op 5 à 6 jarige leeftijd met de cricket spelvorm "Tip & Run". Meer informatie hierover via Tip & Run

  Plaatsingslijst-beleidsregels voetbal
  De belangstelling om bij V.O.C. te kunnen voetballen is voor enkele geboorte jaren nog steeds onveranderd groot. V.O.C. is daar blij mee maar heeft een beperkte capaciteit. Om de instroom van nieuwe leden binnen de perken te houden, hanteert VOC een plaatsingslijst voor de geboorte jaren waar de instroom groter is dan de capaciteit. We vragen u om zich aan te melden door het invullen van het aanmeldformulier. In veel gevallen kan u kind direct geplaatst worden. Voor de geboorte jaren waar de vraag groter is dan de capaciteit, zal u geplaatst worden op de plaatsingslijst. Zodra er een plek beschikbaar komt zal contact met u worden opgenomen of u of uw kind gebruik wil maken van de mogelijkheid om op VOC te komen voetballen

  V.O.C. hanteert de volgende plaatsingslijst-beleidsregels. Die beleidsregels dienen enerzijds een duidelijk en herkenbaar plaatsingslijstbeleid voor nieuwe leden en anderzijds het belang van V.O.C. zelf.

  1.             Aanmelding
  Een kandidaat-lid wordt pas op de plaatsingslijst opgenomen indien het aanmeldingsformulier volledig ingevuld is ontvangen, derhalve inclusief de namen van drie V.O.C.-leden die het kandidaat-lid ondersteunen in de aanvraag. 

  2.             Volgorde
  De volgorde van binnenkomst van een aanmelding als lid is bepalend voor de positie op de plaatsingslijst 

  3.             Behoud positie op de plaatsingslijst
  Een kandidaat-lid behoudt zijn of haar positie op de plaatsingslijst na twee kalenderjaren op de plaatsingslijst te hebben gestaan.

  4.             Weigering plaatsing
  Indien een kandidaat-lid op de plaatsingslijst een plaatsing in een team krijgt aangeboden en deze plaatsing weigert, dan kan het kandidaat-lid op de plaatsingslijst blijven staan, maar vormt de datum van weigering voortaan de datum van aanmelding. 

  F-mini's die op de plaatsingslijst staan mogen één keer weigeren met behoud van de oorspronkelijke datum van aanmelding.

  5.             Geboortelidmaatschap
  Het geboortelidmaatschap geeft het kind voorrang.

  6.             Inwonende familieleden
  Inwonende familieleden van V.O.C.-leden die minstens 1 jaar lid zijn, krijgen voorrang. Deze regel geldt niet voor recreanten en leden van de Heeren- en/of Damesdivisie. Om in aanmerking te komen voor voorrang dient het digitaal aanmeldingsformulier te zijn ontvangen vóór 1 februari voorafgaand aan het gewenste seizoen van toetreding als lid.

  7.             Voorrang cricketleden
  Cricketleden krijgen na 1 jaar na hun eerste cricketseizoen in de KNCB-competitie voorrang op de voetbalplaatsingslijst.

  8.             Beleid bij vertrek naar een B.V.O. of een andere vereniging
  V.O.C. investeert continu in de kwaliteit en ontwikkeling van haar (jeugd-) opleiding en in het aanbieden van een zo plezierig, veilig en stimulerend mogelijke omgeving aan al haar leden. Vanuit dat vertrekpunt hecht V.O.C. enerzijds zeer aan de loyaliteit van haar leden, maar wil zij ook ruimte (en comfort tot terugkeer) bieden aan leden die de kans krijgen zich sportief te verbeteren op het niveau van een B.V.O. (Betaald Voetbal Organisatie).

  Aan leden die de kans krijgen om te voetballen om bij een B.V.O. en om die reden besluiten V.O.C. te verlaten, wordt door V.O.C. ontheffing verleend met het oog op het bepaalde in artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement en aangeboden om algemeen lid van V.O.C. te blijven met het oog op een eventuele terugkeer naar V.O.C.. Indien het betreffende lid dat algemeen V.O.C.- lidmaatschap aanvaardt, de daaraan verbonden contributie voldoet en (na het B.V.O. avontuur) wil terugkeren bij V.O.C., krijgt hij/zij voorrang.

  9.             Gezondheidsredenen en (terug-)verhuizing
  Oud-leden die eerder vanwege gezondheidsredenen of vanwege een verhuizing buiten Rotterdam hun lidmaatschap van V.O.C. hebben beëindigd kunnen in aanmerking komen voor voorrang indien daarom bij aanmelding schriftelijk gemotiveerd wordt verzocht en het bestuur van V.O.C. besluit dat verzoek te honoreren.

  10.         Hardheidsclausule
  Het bestuur kan, indien dat naar haar uitsluitend oordeel in het belang van V.O.C. is, in voorkomende gevallen afwijken van deze beleidsregels en een uitzondering maken ten aanzien van plaatsingen.

  Overschrijvingen Cricket
  Als je komend jaar voor V.O.C. wilt komen spelen en je hebt afgelopen seizoenen bij een andere vereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Dit geldt dus ook voor spelers die besluiten om bij V.O.C. te vertrekken. Een belangrijke voorwaarde die door clubs wordt gesteld voordat men akkoord kan gaan met een overschrijving is het feit dat de betreffende speler netjes aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In geval van V.O.C. betekent dat dat je al je contributie moet hebben voldaan en dat je, indien dat van toepassing is, de kleding die je van V.O.C. in bruikleen hebt gekregen, bij V.O.C. hebt ingeleverd dan wel hebt overgenomen.

  Het overschrijvingsformulier moet door de speler zelf worden ingevuld en kan daarna door de voorzitter van de cricket commissie van V.O.C. worden ondertekend. Allen hij kan dit formulier namens V.O.C. tekenen. Overschrijven dient voor 15 februari afgerond te zijn zodat je aankomende zomer voor je nieuwe vereniging speelgerechtigd bent. Het overschrijvingsformulier is te vinden op de volgende link: http://kncb.nl/wp-content/uploads/voc/Overschrijvingsform-2015.pdf