• Beleid

  In artikel 4 van de Statuten van de vereniging zijn de doelstellingen van V.O.C. als volgt weergegeven: 
  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening door haar leden, uitsluitend als amateurs, van sport, in het bijzonder de cricket- en voetbalsport. Niettegenstaande het hier bepaalde ligt het binnen het doel der vereniging om de cricketsport te doen beoefenen in verenigingsverband door één, -harer leden, die bij de vereniging tegen een aanzienlijke geldelijke vergoeding leiding geeft bij oefeningen de cricketsport betreffende.

  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
       a. wedstrijden te doen houden
       b. oefening van de leden en de juniorleden te verzorgen
       c. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden en voorts door al zodanige activiteiten als tot het bereiken van dat doel bevorderlijk kunnen zijn.

  Deze statutaire doelstellingen hebben vooral een papieren functie. Zij beschrijven op zeer algemene wijze wat een sportvereniging doet. Interessanter is de vraag welke concrete doelstellingen V.O.C. zich voor de komende 5 jaar stelt. Doelstellingen moeten worden voorafgegaan door het formuleren van een missie. V.O.C. heeft de navolgende missie geformuleerd:

  Het bieden van de mogelijkheid tot het bedrijven van de voetbal- en cricketsport, voor zowel jeugdigen als volwassenen, op eigen niveau en binnen eigen ambities, zowel op recreatief als op prestatief niveau. Dit sporten vindt plaats binnen een vereniging waar onderlinge contacten, het sociale karakter alsmede de amateurstatus, hoog aangeschreven staan.

  Welke concrete doelstellingen kunnen nu uit deze missie geformuleerd worden?
  Om deze vraag te beantwoorden is het handig om de vereniging op te delen in verschillende afdelingen, te weten voetbal en cricket, jeugd en senioren. Om te kunnen voldoen aan de missie, moeten in ieder geval doelstellingen uitgesproken worden m.b.t. de aantallen teams. De aantallen teams gelden immers als primaire randvoorwaarden voor het al dan niet kunnen selecteren, en dus voor het al dan niet kunnen maken van een onderscheid in een prestatief en een recreatief deel. Daarnaast moet een uitspraak gedaan worden over de kwaliteiten van het kader. Tenslotte moet duidelijk worden wat iedere afdeling van de club moet doen om een bijdrage te leveren aan ‘de sociale vereniging`.

  Het beleid van de verschillende afdelingen van de vereniging is daarom gebaseerd op bovenstaande missie. Op de beleidspagina’s Jeugdcricket, Seniorencricket, Jeugdvoetbal en Seniorenvoetbal kunt u terug vinden welke doelstellingen de verschillende afdelingen hanteren en hoe wij denken de gestelde doelen te bereiken.